2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4252   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kornkaew Chanthapasa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมชุมชน  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587150008-9  Ms. YING HU  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 77/2559 ลว.11 มีค.2559  
585150010-8  น.ส. มุจลินท์ เรืองไพศาล  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 235/2559 ลว.14 กรกฎาคม 2559  
595150009-4  น.ส. สุภัคษา วาดพิมาย  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 16/2560 ลว.13 มค.2560  
605150012-6  น.ส. ปัญญาภรณ์ เกตุคร้าม  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 220/2561 ลว.9 กค.2561  
605150014-2  น.ส. รัตติยา แดนดงยิ่ง  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
605150033-8  น.ส. ภัทรานี คำภูแสน  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 222/2561 ลว.9 กค.2561  
605150032-0  น.ส. ปิญาภรณ์ นามวงสา  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ ที่ 221/2561 ลว.9 กค.2561  
585150013-2  นาย อรรถพล คนต่ำ  คณะเภสัชศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 236/2559 ลว.14 กรกฎาคม 2559  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัญหาในการควบคุมกำกับโฆษณาอาหารและยาทางสื่อวิทยุ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  
ชื่อวารสาร วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,คณะเภสัชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN 1905-0852   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มีนาคม 2560 
ปีที่ 13  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 601-613  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยมในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผมในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารอาหารและยา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ISBN/ISSN 08591180  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2553 
ชื่อการประชุม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2553 ถึง 8 พฤศจิกายน 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Pharmaceutical society of Taiwan  
สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center   จังหวัด/รัฐ Taipei 
Proceeding Paper Volume 2010  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 455  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Pharmaceutical society of Taiwan  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2556 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 กรกฎาคม 2556 ถึง 5 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 10-45  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract