2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3446   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิไล เกิดผล  ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Wilai Kirdpole 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลแม่และเด็ก  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
555060015-6  นาง พนมพร ไชยะอินทร์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลสุขภาพเด็ก แผน ก แบบ ก(2)   ปริญญาโท ภาคปกติ     
545060046-4  น.ส. วัชราวรรณ วงศ์เครือศร  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลสุขภาพเด็ก แผน ก แบบ ก(2)   ปริญญาโท ภาคปกติ     
545060048-0  นาย สันติ ยุทธยง  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลสุขภาพเด็ก แผน ก แบบ ก(2)   ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวม 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวม  0  รายการ
รวมทั้งหมด  3  รายการ