2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3885   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kanyarat KWIECIEN 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607080013-7  นาย กิตติศักดิ์ คงพูน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
577080015-0  น.ส. ปริญญ์ ขวัญเรียง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 195/2561  
597080013-6  นาย นวพล แก้วสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560  
585080016-5  น.ส. จุฬาลักษณ์ วิหงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 462/2559  
607080034-9  น.ส. ชเนตตี พิมพ์สวรรค์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 154/2561  
577080007-9  นาย ทรงพล หนูบ้านเกาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 461/2559  
595080097-0  น.ส. ไพรินทร์ เมืองสนาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 656/2561  
617080016-2  นาย ธีรเดช มานะกุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
585080018-1  น.ส. ณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 668/2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of the Belief Culture Ontology and Its Application: Case Study of the GreaterMekong Subregion 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 
ISBN/ISSN ISBN 978-3-319-15615-6  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 January 2015 
ปีที่   ฉบับที่ 8943 
เดือน 14 April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า Chapter 22  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 พฤษภาคม 2559 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความต้องการใช้บริการสารสนเทศเลือกสรรเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสังเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และยุทธศาสตร์ของสำนักบริหารกลุ่มจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้กับความสอดคล้องของสาขาวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติ 
ชื่อวารสาร วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 0867-0884  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การใช้และความต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษา ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2559 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเปรียบเทียบองค์ประกอบเมทาดาทา VRA Core กับคุณลักษณะภาพจิตรกรรมฝาผนังและพฤติกรรมของผู้ใช้  
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ธันวาคม 2561 
ปีที่ 37   ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN 0857 - 5428 (Print), 2586 - 8489 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2562 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน มีนาคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ โครงสร้างความรู้งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ชื่อวารสาร วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ISBN/ISSN 0859-1113  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 25   ฉบับที่
เดือน มกราคม – เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Structure of research for the Southern of Thailand development 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 1st International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 สิงหาคม 2561 ถึง 19 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sukhothai Thammathirat Open University  
สถานที่จัดประชุม Room 148 Seminar Building 2 Sukhothai Thammathirat Open University  จังหวัด/รัฐ Nonthaburi Thailand  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 332-345  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Wipawin, N. and Smith, T.J., The LISSASPAC International Conference on Library and Information Science: From Open Library to Open Society : Sukhothai Thammathirat Open University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Information Features of Isan murals painting 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KhonKaen University  จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 13  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1899  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัด/รัฐ นครนายก 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 49  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ICH Knowledge Organization Systems based on Thesaurus Concept 
ชื่อรางวัล Best Paper Award 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The IEEE Technical Committee on Digital Libraries (TCDL)  วันที่รับมอบรางวัล 11 ธันวาคม 2556 
สถานที่จัด Le Méridien Bangalore Bangalore  ประเทศ/รัฐ Karnataka - 560 052, India.