2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 17291   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. โสภณ บุญลือ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. sophon boonlue 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597020049-1  นาย ธนภัทร สืบราศรี  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 53/2560 ลว 27 ม.ค. 2560  
597020086-5  นาย วสันต์ สีมาคราม  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 169/2560 ลว 7 มี.ค. 2560  
597020069-5  นาย สุชาติ จันทะหุม  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1027/2559 ลว 24 พ.ย. 2559  
597020013-2  น.ส. สไบพร นาคูณ  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 928/2559 ลว 1 พ.ย. 2559  
575020120-5  น.ส. ชลลดา สมบูรณ์  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 822/2558 ลว 16 ก.ย. 2558  
587020038-5  นาย ไชยา กลิ่นสุคนธ์  คณะวิทยาศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1201/2558 ลว 1 ธ.ค. 2558  
575020044-5  น.ส. เกษราภรณ์ นวลแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1200/2558 ลว 1 ธ.ค. 2558  
575020048-7  นาย วีรศักดิ์ ศรีเป้า  คณะวิทยาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1202/2558 ลว 1 ธ.ค. 2558  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระยะแก่และสุกของอ้อยที่ปลูกภายใต้การให้ป๋ ยหินฟอสเฟตในสภาพแปลงทดลอง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตทวีวัฒนา  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ S924-S936  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ EFFICIENT PRECIPITATION METHODS OF INULINASE FROM ENDOPHYTIC BACTERIA Bacillus aquimaris ISOLATED FROM JERUSALEM ARTICHOKE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม Engineering & Technology, Computer, Basic & Applied Sciences” (ECBA- 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 มีนาคม 2560 ถึง 4 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม academic fora 
สถานที่จัดประชุม HI SEOUL YOUTH HOSTEL   จังหวัด/รัฐ seoul  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 21 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 13  Proceeding Paper Editors/edition/publisher academic fora 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper