2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12411 , 4266   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ฉวี เย็นใจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chavi Yenjai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชเคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587020026-2  น.ส. ปริญาพรรณ โพธิ์ศรี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 690/2559 ลว 22 สิงหาคม 2559  
587020027-0  น.ส. อรณิชา สมบัติศรี  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 688/2559 ลว 22 สิงหาคม 2559  
557020019-6  นาย เทอดพงศ์ ศรีบูโฮม  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 699/2557 ลว 15 ก.ย. 2557  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577020012-2  นาย ปกิต กำบุญมา  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 732/2557 ลว 22 ก.ย. 2557  
597020004-3  น.ส. ละออ สมสกีสิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1035/2560 ลว 6 ธ.ค. 2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595020115-0  นาย บัญญพนต์ เภาอ่อน  คณะวิทยาศาสตร์  เคมี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 163/2561 ลว 22 ก.พ. 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cytotoxicity of compounds from the fruits of Derris indica against cholangiocarcinoma and HepG2 cell lines 
ชื่อวารสาร Journal of Natural Medicines 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Japan 
ISBN/ISSN 1861-0293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 May 2014 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cytotoxicity of chemical constituents from the fruits of Derris indica 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2557 
ชื่อการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มกราคม 2557 ถึง 10 มกราคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 265-268  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper