2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4480   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Thirachaya Maneenetr 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577210019-0  นาย ธนะวิทย์ เพียรดี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่292/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  
577210002-7  ว่าที่ ร.ต. ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 281/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 255  
597210009-5  น.ส. อลิศรา ธรรมบุตร  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่318/2560 ลว.30 ตุลาคม 2560  
595210001-7  น.ส. ฐิติพร พินิจ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การท่องเที่ยว  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 267/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
577210001-9  น.ส. ณัฐกานต์ ตันมิ่ง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ 281/2559 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  
577210024-7  น.ส. อมราวดี คำบุญ  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกกิจและการบัญชีที่ 292/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  
597210016-8  น.ส. รุ่งรัตน์ หัตถกรรม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่318/2560 ลว.30 ตุลาคม 2560  
577210027-1  นาง มัลลิกา เจแคน  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
577210017-4  น.ส. ชิชาญา เล่ห์รักษา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 202/2558 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558  
577210026-3  น.ส. ดวงชนก วรธิพรหมมา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบบำเพ็ญประโยชน์เชิงการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมทางการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 ถึง 29 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 484-499  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper