2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4149   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Niwut Juntavee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605130023-3  น.ส. ศศิประภา กรรำ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 348/2560 ลว.25 ธ.ค.2560  
605130024-1  น.ส. สิรินธนา เพชรพนมพร  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 346/2560 ลว.25 ธ.ค.2560  
605130039-8  นาย พิธิวัต เอื้อสุวรรณ  คณะทันตแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 349/2560 ลว.25 ธ.ค.2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study 
ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 July 2017 
ปีที่ 67  ฉบับที่  
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความโปร่งแสงของวัสดุโมโนลิธิกเมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการเย็นตัวของอุณหภูมิเผาสุก TRANSLUCENCY OF DIFFERENT MONOLITHIC MATERIALS UPON VARIOUS COOLING RATES OF SINTERING PROCESS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2562 ถึง 10 พฤษภาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 117-133  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ