2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4001   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Taweesak Janyacharoen 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575090040-1  น.ส. จริยาภรณ์ บุญรมย์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
575090048-5  น.ส. อภิญญา ช่วยนา  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
565090027-2  น.ส. พลอยภิญญ์ สิริมะลิพงศ์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
595090016-0  นาย สราวุฒิ จันมูล  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Gross Motor Function Classification System – Family Report Questionnaire: reliability between special education teachers and caregivers 
ชื่อวารสาร Developmental Medicine & Child Neurology  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 October 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ