2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18051   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. ธนา ราษฎร์ภักดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) อ. THANA RADPUKDEE 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595040044-5  นาย อานนท์ มุงวงษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 181/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
615040017-0  น.ส. ณัฐสุพร ชิ้นสุวรรณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท ภาคปกติ     
615040087-9  นาย สุรพงษ์ ชาวสวนงาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
587040015-5  นาย พงศธร ทวีธนวาณิชย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 758/2558 ลว. 3 กันยายน 2558  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Air Change Rate Efficiency Improvement for a Broiler House in a Minimum Ventilation Situation 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research (AMR) Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication Inc. 
ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 January 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 931-932 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 1178  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Sliding Mode Control with Uncertainty Estimation for an Evaporative Cooling System in a Poultry House 
ชื่อวารสาร Advanced Science letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
ISBN/ISSN ISSN 1936-6612  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 April 2012 
ปีที่ 19  ฉบับที่ 11 
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 3315-3319  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2554 ถึง 3 พฤศจิกายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 727-732  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Testing Performance and Exhaust Gas Emissions for Engine using Fuel Blended with Fuel Additives 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม The 4th KKU International Engineering Conference 2012 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 ถึง 12 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering,Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel Khon Kaen  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2555  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 380-385  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Climate control system of a poultry house using sliding mode control 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2559 
ชื่อการประชุม International Symposium on Flexible Automation (ISFA) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 สิงหาคม 2559 ถึง 3 สิงหาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Case Western Reserve University 
สถานที่จัดประชุม InterContinental Hotel, Cleveland  จังหวัด/รัฐ Ohio 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 53-58  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IEEE 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper