2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4006   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ยอดชาย บุญประกอบ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assit. Prof. Dr. Yodchai Boonprakob 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595100027-2  Ms. KHIN NAN OHNMAR WIN  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
567100012-6  นาย นิรันดร์ ชาวเรือหัก  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 33/2558 ลว. 17 กพ. 58  
567100009-5  น.ส. อรัญญา บุทธิจักร์  บัณฑิตวิทยาลัย  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 32/2558 ลว.17 กพ.58  
575090006-1  นาย ชัยวัฒน์ ชคัตตรัย  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
585090030-5  น.ส. ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
585090010-1  นาย ธนพงษ์ เหมือนชาติ  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
585090034-7  นาย เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
595090018-6  นาย สุวัฒน์ชัย เกษศิริ  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
595090019-4  นาง สุวิชชา วัฒนศรีมงคล  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
557090002-1  นาย โชคชริน นาแข็งฤทธิ์  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
597090004-1  น.ส. วิลาวัลย์ กันหาชน  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 11 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
557090003-9  นาย ธวัชชัย สุวรรณโท  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   12   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยการเต้น Paslop และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบจำเพาะต่อการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในอาสาสมัครที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2557 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The short term effect of Paslop dance exercise on core strength, balance, and flexibility- A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม ICKESS 2014: International conference on kinesiology, exercise and sport science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science, engineering and technology 
สถานที่จัดประชุม Holiday inn  จังหวัด/รัฐ London/UK 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1852  Proceeding Paper Editors/edition/publisher International science index 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Therapeutic Effect of Multiplane Force Application Technique on Masticatory Muscles: Randomized Controlled Trial 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม 95th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research (IADR) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Association for Dental Research (IADR) 
สถานที่จัดประชุม West Hall (Moscone West Center) 800 Howard St at the corner of Fourth & Howard streets, San Francisco, California, USA 94103  จังหวัด/รัฐ San Francisco, California, USA 
Proceeding Paper Volume 96  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 234  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Christopher H. Fox 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract