2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3005   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Thanakorn Wongwuttanasatian 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
575040031-2  นาย สรัลภพ โพธิ์ทิพย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 16/2558 ลว. 20 มกราคม 2558  
595040034-8  นาย จตุพงษ์ สูงนารถ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 173/2560 ลว. 14 มีนาคม 2560  
567040005-6  นาย กิตติชัย จุกจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวฯที่ 986/2556 ลว. 11 ตุลาคม 2556  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595040047-9  นาย ธัชคุณ สาริการินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 849/2559 ลว. 20 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040052-7  นาย ศุภฤทธิ์ จันทร์คุ้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605040092-5  นาย เกียรติศักดิ์ ภาจำปา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
605040094-1  นาย ภาคภูมิ ยิ่งชนะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595040083-5  นาย รุจพันธุ์ พ่อลิละ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 255/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
595040084-3  นาย วัชรินทร์ ใจเดียว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 254/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
595040085-1  น.ส. วันวิสา ทิพาศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เครื่องกล  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 256/2560 ลว. 10 เมษายน 2560  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Increasing Venturi-assisted inlet flow of biogas into dual-fuel engine 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2552 
ชื่อการประชุม The 24 th International Technical Conference on Circuits/systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2009) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กรกฎาคม 2552 ถึง 8 กรกฎาคม 2552  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ITC-CSCC 
สถานที่จัดประชุม Jeju KAL Hotel, Jeju, Korea  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 24  Proceeding Paper Issue 24 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper