2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4015   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ทกมล หรรษาวงศ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Torkamol Hunsawong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605090012-9  น.ส. กนกอร ธนะสูตร  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 14/2561 ลว.10 มกราคม 2561  
595090009-7  นาย นนทวิทย์ อุดมพาณิชย์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
615090008-1  น.ส. ภรภัทร มีอภิรักษ์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    4/2562  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ