2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 14073   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Watcharin Loilome 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ -Mechanism of carcinogenesis     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
577070002-5  น.ส. กัสพร ด้วงคำภา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1396/2557 ลว 15 ส.ค.57  
585070060-8  น.ส. ศศิกมล ค้อไผ่  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1211/2559 ลว 14 ก.ค 59  
597070039-4  ม.ล. มานิดา ศุขสวัสดิ  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่  
597070038-6  นาย บัณฑิต พรหมรักษา  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 24/2560 ลว 11 มกราคม 2560  
605070003-2  น.ส. ปัทมา พรมจันทร์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 971/2561 ลว 11 มิถุนายน 2561  
607070003-6  น.ส. สุรีรัตน์ ปัดไธสง  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1334/2560 ลว 9 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607070004-4  น.ส. หญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1305/2560 ลว 7 สิงหาคม 2560  
605070002-4  น.ส. ธนพร กุลธวัชศิริ  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1022/2561 ลว 18 มิถุนายน 2561  
595070009-9  น.ส. ชญานิษฐ์ ปิยวาจานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1293/2560 ลว 4 สิงหาคม 2560  
577070030-0  น.ส. สุญาณี ทองโชติ  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 874/2558 ลว.29 พ.ค.58  
567050017-3  นาง ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล  คณะศึกษาศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน