2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18832   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Somchai Chuanudom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
567040003-0  นาย วุฒิพล จันทร์สระคู  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 586/2559 ลว. 5 กรกฎาคม 2559  
607040031-9  นาย มัติ ศรีหล้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ   
597040002-5  น.ส. อัปสรรัชย์ น้ำทรง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 864/2559 ลว. 21 กันยายน 2559  
597040018-0  นาย วิเชียร ศรีชัยปัญญา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 863/2559 ลว. 21 กันยายน 2559  
585040111-5  นาย อนุวัฒน์ ภาชนะวรรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 357/2559 ลว. 12 พฤษภาคม 2559  
597040017-2  นาย คุณนิธิ ด้วงผึ้ง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 862/2559 ลว. 21 กันยายน 2559  
605040014-5  นาย มงคล ตุ่นเฮ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 904/2560 ลว. 19 กันยายน 2560  
595040001-3  นาย กานต์วิสิทธิ์ มาระภูมิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 858/2559 ลว. 21 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน