2009-2015 ©
             Advisor search
  Search
   
First name
Last name
   
Faculty
Department
   
Expert
   
 
   

  แนะนำการค้นหา
 
การค้นหาข้อมูลด้วย ชื่อ - นามสกุล หรือ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ของอาจารย์
 
   1. การระบุตัวอักษรภายในชื่อ : เช่น ถ้าต้องการข้อมูลที่มีอักษร 'ไกรย' อยู่ในชื่อ ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้
        => First name     
 
การค้นหาข้อมูลด้วยคณะของอาจารย์
 
   1. การเลือกคณะของอาจารย์ : เช่น ถ้าต้องการเลือกคณะ 'คณะวิศวกรรมศาสตร์' ให้ทำการเลือกดังนี้
        => Faculty