Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 222
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Elementary of Economics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
กลไกของระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทาน และความยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ตลาดผลผลิต และศึกษารายได้ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ การเงิน การธนาคาร การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การคลังรัฐบาล และการพัฒนาเศรษฐกิจ
Mechanism of economic system; consumer behavior; demand and supply analysis; elasticity; production theory; cost analysis; market of product; and national income; composition of national income; national income equilibrium; money and banking; international trade and finance; public finance; economic development
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. มันทนา สามารถ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 3 0
    เศรษฐศาสตร์จุลภาค 21 0
    เศรษฐศาสตร์มหภาค 21 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940