Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 342
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาถึงหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางลักษณะได้แก่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันแลขันต่อ บัญชีเดินสะพัดและประกันภัย และหลักทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยลักษณะของตั๋วเงินในการพาณิชย์และกรณีศึกษา
Basic principles of civil and commercial law; the study of general principles of law relating to certain specific contacts such as purchase, sale, exchange, gift, hire of service, hire of work carriage, loan, deposit, surety ship, mortgage, pledge, warehousing, agency, brokerage, compromise, gambling and betting, current account and insurance, and general principles in the law of bill of exchange, case study.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
อ. กิตติบดี ใยพูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 6 0
    หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางลักษณะได้แก่ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ 6 0
    หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาเช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง 9 0
    หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาจำนำเก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้าประนีประนอมยอมความ 9 0
    หลักทั่วไปของเอกเทศสัญญา การพนันแลขันต่อ บัญชีเดินสะพัดและประกันภัย และ หลักทั่วไปในกฎหมายว่าด้วยลักษณะของตั๋วเงินในการพาณิชย์ 9 0
    กรณีศึกษา 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940