Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
003 471
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการคลัง
Fiscal Management Information System
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ความสำคัญของ  สารสนเทศในการบริหารจัดการ  สารสนเทศกับการบริหารท้องถิ่น  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ: องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการท้องถิ่น   บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น  เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
Concepts of data, information, knowledge, information and communication technology (ICT), importance of information in management process and administration, information and local administration, information system concept: system components and structures, development of information system for local   administration, roles of ICT in information system development, information system network for local  administration.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 0
    ความสำคัญของสารสนเทศในการบริหารจัดการ 6 0
    สารสนเทศกับการบริหาร 6 0
    แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ: องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบ 6 0
    การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 12 0
    บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น 6 0
    เครือข่าย สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940