Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
007 211
จริยธรรมตำรวจ
Ethics of Police
3 (45-0-90)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 45 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 90 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความหมายและวิวัฒนาการของจริยศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์  ปรัชญาประยุกต์  พุทธปรัชญา  จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ  ในสังคมไทย การนำหลักปรัชญาและจริยศาสตร์มาใช้ในวิชาชีพตำรวจ  การสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกในสังคม  จริยศาสตร์สำหรับข้าราชการตำรวจ และโครงสร้างจริยธรรมตำรวจ
Meaning and evolution of ethics, philosophy of  sciences, applied philosophy, Buddhist philosophy, ethics and codes of conducts of different professions in Thai Society, the applications of the principles of philosophy and ethics in police profession, creating and upholding the moral value and conscience in society, ethics for polices and police ethics structure.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    ปรัชญาและจริยศาสตร์ 9 0
    ยุทธปรัชญา 3 0
    จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ในสังคมไทย 6 0
    การนำหลักปรัชญาและจริยศาสตร์มาใช้ในวิชาชีพตำรวจ 6 0
    หลักการสร้างนิสัย จริยธรรม และจิตใต้สำนึกในสังคม 6 0
    จริยศาสตร์สำหรับข้าราชการตำรวจ 9 0
    โครงสร้างจริยธรรมตำรวจ 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940