Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
230 303
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Measurement and Evaluation in Education
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
                 พัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลในกระบวนการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายการศึกษาและจุดมุ่งหมายการสอน การวางแผนการวัดและประเมินผล     รายวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลรายวิชา การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดจิตพิสัยและวัดภาคปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา คุณลักษณะของเครื่องมือวัดที่ดี การวิเคราะห์     ข้อสอบและการปรับปรุงข้อสอบ คะแนนและความหมายของคะแนน การให้ระดับผลการเรียน การนำผล         การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การนำเสนอผลการประเมินต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในโรงเรียน
Development of educational measurement and evaluation; measurement and evaluation in educational process and instruction;  aims of education and instruction; planning for course measurement and evaluation; tools used for course measurement and evaluation; constructing learning achievement evaluation tools; measuring cognitive domain and the practice; statistics used in educational measurement and evaluation; characteristics of good measurement tools; test analysis and improvement; scores and their implication; grading; application of evaluation results to the improvement of instruction; presenting evaluation results to concerned individuals, regulations and ways of practice regarding measurement and evaluation in school.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ประภาพร ศรีตระกูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. พัฒนาการของการวัดและประเมินผลการศึกษา 2 0
    2. การวัดและประเมินผลในกระบวนการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน 2 0
    3. จุดมุ่งหมายการศึกษา และจุดมุ่งหมายการสอน 2 0
    4. การวางแผนการวัดและประเมินผลรายวิชา 2 0
    5. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลรายวิชา 2 0
    6. การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตพิสัย และวัดภาคปฏิบัติ 6 0
    7. สถิติที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา 2 0
    8. คุณลักษณะของเครื่องวัดที่ดี 2 0
    9. การวิเคราะห์ข้อสอบและการปรับปรุงข้อสอบ 2 0
    10. คะแนนและความหมายของคะแนน 2 0
    11. การให้ระดับผลการเรียน 2 0
    12. การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และการนำเสนอผลการ 2 0
    13. ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในโรงเรียน 2 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940