Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
423 233
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น
Local Public Health Administration
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการและแนวคิด การสาธารณสุขท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  การประเมินโครงการสาธารณสุขท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข
Principles and concepts of the local public health, local public health system, public health problem analysis and diagnosis, local public health strategic management, public health projects evaluation, transfer of public health affair.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร.ชัยยง ขามรัตน์ อ.ดร.ประจักร บัวผัน และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    หลักการและแนวคิดการสาธารณสุขท้องถิ่น 6 0
    ระบบงานสาธารณสุขท้องถิ่น 6 0
    การวิเคราะห์และการวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น 9 0
    การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 12 0
    การประเมินโครงการสาธารณสุขท้องถิ่น 6 0
    การถ่ายโอนอำนาจด้านสาธารณสุข 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940