Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
717 101
ธุรกิจปลาสวยงาม
Ornamental Fish Business
2 (2-0-2)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 2 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

ชีววิทยาและสรีรวิทยาของปลา  สุขภาพปลา  การดูแลสุขภาพปลา  โรค การรักษาและการป้องกันโรค อาหาร สูตรอาหาร การทำอาหารปลา  ยา สารเคมี  การปรับปรุงสายพันธุ์  การเพาะเลี้ยง  พันธุ์ไม้น้ำ หลักการบริหารธุรกิจและการลงทุน การตลาด ธุรกิจยาและอาหาร การประกวดปลาสวยงาม กฎระเบียบการนำเข้าและการส่งออก

Biology and physiology of fish, Fish Health, Diseases, Treatment and Prevention of Diseases, Food, Feed Formulation, Making Fish Food, Drugs, Chemicals, Genetics Improvement, Breeding and Rearing, Business Administration, Investment, Marketing, Food and Drug Business, Contest, Laws and Regulations of Import and Export Ornamental Fish.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี
เป็นวิชาเลือกเสรี
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. ชีววิทยาและสรีรวิทยาของปลา 2 0
    2. สุขภาพ โรค การรักษาและการป้องกันโรค 6 0
    3. อาหาร สูตรอาหารและการทำอาหารปลาสวยงาม 2 0
    4. ยาและสารเคมีที่ใช้ 2 0
    5. การปรับปรุงสายพันธุ์ 2 0
    6. การเพาะเลี้ยงปลา 2 0
    7. หลักการบริหารธุรกิจและการลงทุนในปลาสวยงาม 6 0
    8. การตลาดปลาสวยงาม 4 0
    9. ธุรกิจยาและอาหาร 2 0
    10. การประกวดปลาสวยงาม 1 0
    11. กฎและระเบียบการนำเข้าและการส่งออกปลาสวยงาม 1 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940