Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
777 214
เอกเทศสัญญา 1
Specific Contract I
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะนิติศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
          หลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  ให้  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

          

        

          Principles of law on sale; exchange; gift and electronic transactions
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาบังคับ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.สภาพและหลักเกี่ยวกับการซื้อขาย และสัญญาซื้อขาย 12 0
    2.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย 3 0
    3.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ 3 0
    4.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 0
    5.แลกเปลี่ยน 3 0
    6.ให้ 6 0
    7.รูปแบบแห่งสัญญาซื้อขาย 3 0
    8.รูปแบบแห่งสัญญาแลกเปลี่ยน ให้ 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940