Custom_32
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Golf Management
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    การจัดการ
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้4.3.1           มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจกอล์ฟ                                  ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟและนักกีฬากอล์ฟอาชีพ                   4.3.2   มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ                   4.3.3  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บนพื้นฐานของการ                                ใช้ทฤษฎีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                   4.3.4   มีความสามารถตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้  มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น                                ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                   4.3.5   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  ความเป็นอยู่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม                   4.3.6   มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี                   4.3.7   มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษและระบบสารสนเทศ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
อ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ. มันทนา สามารถ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ. กลมเกลียว มาเวียง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ 4
รศ.ดร. นิติพล ภูตะโชติ 4
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ 6
รศ. สุเมธ แก่นมณี 6
รศ. มันทนา สามารถ 6
รศ. สมจิตร จึงสงวนพรสุข 6
รศ. เพ็ญศรี เจริญวานิช 6
รศ. อนงค์นุช เทียนทอง 6
ผศ.ดร. วรุณ ตันตระบัณฑิตย์ 7
ผศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ 7
ผศ.ดร. ฐิรชญา มณีเนตร 7
ผศ.ดร. นวลฉวี แสงชัย 7
ผศ.ดร. บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ 7
ผศ.ดร. ก่อพงษ์ พลโยราช 7
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 7
ผศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 7
ผศ. ลิขิต อมาตยคง 9
ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ 9
ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล 9
ผศ. กาญจนา ดาราศักดิ์ 9
ผศ. จินตนา สมสวัสดิ์ 9
ผศ. อารีย์ นัยพินิจ 9
ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม 9
ผศ. กลมเกลียว มาเวียง 9
ผศ. ชื่นจิตร อังวราวงศ์ 9
อ.ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 10
อ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส 10
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร 10
อ.ดร. นงค์นิตย์ จันทร์จรัส 10
อ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 10
อ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย 10
อ.ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา 10
อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ 12
อ. ปวีณา กองจันทร์ 12
อ. อาร์ม นาครทรรพ 12
อ. วิไลพร ไพศาล 12
อ. ศิวาพร ฟองทอง 12
อ. จักรกฤช เจียวิริยบุญญา 12
อ. ปาริชาต บุตรวงศ์ 12
อ. ภัทรวดี เพิ่มวาณิชกุล 12
อ. อรอนงค์ พัวรัตนอรุณกร 12
อ. เยาวนุช รักสงฆ์ 12
อ. กล้วยไม้ พรหมดี 12
อ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ 12
อ. ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล 12
อ. จักรพันธ์ สุขสวัสดิ์ 12
อ. ศิรประภา บำรุงกิจ 12
อ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ 12
อ. วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 12
- สมยศ โอ่งเคลือบ 13
- นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร 13
- สุทิน เวียนวิวัฒน์ 13
- ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ 13
- ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ 13
- สุกานดา ฟองย้อย 13
- ภัทรขวัญ พิลางาม 13
- อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ 13
- พงศ์พันธุ์ ศรัทธาทิพย์ 13

     


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940