Custom_32
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Agronomy
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่)
ปร.ด. (พืชไร่)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy (Agronomy)
Ph.D. (Agronomy)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาเอก
  4. สังกัดคณะ
    คณะเกษตรศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    พืชไร่
  6. วัตถุประสงค์
    เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่ที่มีคุณสมบัติ
1.เป็นนักวิชาการชั้นสูงที่เป็ฯทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาการผลิตพืชในภาครัฐ และเอกชนทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
2.เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนการวิจัยเจาะลึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.เป็นผู้ที่มีความสามารถนำองค์ความรู่ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการสอนและวิจัยสาขาวิชาพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย
- เอนก โตภาคงาม
- อำนวยศิลป์ สุขศรี

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
รศ.ดร. จรูญ พรหมชุม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ (ประจำแล้ว 2 หลักสูตร)
- เอนก โตภาคงาม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
- อำนวยศิลป์ สุขศรี (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย 1
รศ.ดร. จรูญ พรหมชุม 4
รศ.ดร. บุญมี ศิริ 4
รศ.ดร. สนั่น จอกลอย 4
รศ.ดร. อนันต์ พลธานี 4
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ใจศิล 4
รศ.ดร. ชุติพงศ์ อรรคแสง 4
รศ.ดร. สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ 4
ผศ.ดร. เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร 7
ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกรู 7
ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง 7
ผศ.ดร. พลัง สุริหาร 7
อ.ดร. บรรยง ทุมแสน 10
อ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน 10
อ.ดร. วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ 10
- เอนก โตภาคงาม 13
- อำนวยศิลป์ สุขศรี 13

     
แบบ 2.1 รหัสหลักสูตร 710305131041
แบบ 2.2 รหัสหลักสูตร 710305141041
แบบ 1.1 รหัสหลักสูตร 710305111041
แบบ 1.2 รหัสหลักสูตร 710305121041


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940