Custom_32
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547 ปกติ
 
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2547
ภาษาอังกฤษ Doctor of Dental Surgery Program in -
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Dental Surgery
D.D.S.
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาตรี
  4. สังกัดคณะ
    คณะทันตแพทยศาสตร์
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    รายวิชาร่วมทางคลินิค
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะครบ ใน 4 ด้าน ดังนี้
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ บัณฑิตต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สามารถประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ และมีคุณลักษณะพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ด้านการบริหารจัดการและการสื่อสาร บัณฑิตต้องสามารถใช้หลักการบริหารในการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก รวมถึงสามารถสื่อสารทั้งด้วย วาจา ท่าทาง และลายลักษณ์อักษร และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป
ด้านวิชาชีพ บัณฑิตต้องสามารถตรวจ วินิจฉัย วางแผนและให้การรักษาแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบนพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์
ด้านการคิดวิเคราะห์ บัณฑิตต้องสามารถใช้ทักษะต่างๆ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์
อ. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. กุลวรา ธาริยะ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. อรทัย วิเชียรมงคลกุล (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. ธีรัตต์ เจิ่งประภาพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
อ. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ 4
รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี 4
รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล 4
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย 4
รศ.ดร. นิวัตร จันทร์เทวี 4
รศ.ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ 4
รศ.ดร. สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 4
รศ.ดร. อาริยา รัตนทองคำ 4
รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล 4
รศ.ดร. สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ 4
รศ.ดร. สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา 4
รศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง 4
รศ. มุขดา ศิริเทพทวี 6
รศ. เข็มพร กิจสหวงศ์ 6
รศ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์ 6
รศ. เพ็ญศรี โพธิภักดี 6
รศ. วิลาวัลย์ วีระอาชากุล 6
ผศ.ดร. นภา สุขใจ 7
ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี 7
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ 7
ผศ.ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ 7
ผศ.ดร. อังสนา ใจแน่น 7
ผศ.ดร. จรินทร์ ปภังกรกิจ 7
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 7
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 7
ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย 8
ผศ. จินดา เลิศศิริวรกุล 8
ผศ. นุสรา ภูมาศ 8
ผศ. สุบิน พัวศิริ 8
ผศ. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ 8
ผศ. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช 8
ผศ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร 8
ผศ. ดนัย ยอดสุวรรณ 9
ผศ. กรกมล สุขจิตร 9
ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ 9
ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์ 9
ผศ. อโนมา รัตนะเจริญธรรม 9
ผศ. ดาราพร แซ่ลี้ 9
ผศ. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ 9
ผศ. วรัญญู คงกันกง 9
ผศ. สุภาพร คงสมบูรณ์ 9
ผศ. อนันต์ จิรวิบูลย์ 9
ผศ. อรอุมา อังวราวงศ์ 9
ผศ. อังคณา คลังทอง 9
ผศ. สุปราณี ดีเสมอ 9
ผศ. ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์ 9
ผศ. ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร 9
ผศ. พิศเพลิน ชนาเทพาพร 9
ผศ. วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์ 9
ผศ. วิสิทธิ์ สาครตานันท์ 9
ผศ. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ 9
ผศ. อาภาภรณ์ ภาษาสุข 9
ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล 9
อ.ดร. ภิภพ สุทธิประภาภรณ์ 10
อ.ดร. อเนก ชยสดมภ์ 10
อ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม 10
อ.ดร. ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส 10
อ.ดร. วิไลพร สุตันไชยนนท์ 10
อ.ดร. สุชาติ วงศ์ขันตี 10
อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล 10
อ.ดร. ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ 10
อ.ดร. พูนศักดิ์ พิเศก 10
อ.ดร. อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต 10
อ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ 10
อ.ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี 10
อ. รัชฎา ฉายจิตร 11
อ. นวพร ด่านวิรุทัย 12
อ. พิชญา วัฒนไกร 12
อ. อรทัย วิเชียรมงคลกุล 12
อ. กุลวรา ธาริยะ 12
อ. จุติพร พนมบัวเลิศ 12
อ. อังคณา แสงปัญญา 12
อ. ณัฐพงษ์ กันตรง 12
อ. ธีรัตต์ เจิ่งประภาพร 12
อ. พีรพงศ์ กุประดิษฐ์ 12
อ. ศุภวิชญ์ หมอกมืด 12
อ. วัชรินทร์ หอวิจิตร 12
อ. เหมือนฝัน วงศ์การดี 12
อ. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 12
อ. ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง 12
อ. เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน 12

     
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 222 หน่วยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
     1.1. วิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     1.2. วิชามนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
     1.3. วิชาภาษา 12 หน่วยกิต
     1.4. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ 183 หน่วยกิต
     2.1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 46 หน่วยกิต
     2.2. วิชาชีพ 138 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940