หลักสูตรที่จะครบกำหนด 5 ปี (อีก 1 ปี จะครบ 5 ปี)
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ลำดับ ชื่อหลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร
ไม่พบข้อมูล
 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940