2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
Date of Acceptance 6 June 2012 
Journal
     Title of Journal วารสารศึกษาศาสตร์ (ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา) 
     Standard  
     Institute of Journal คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     Volume
     Issue
     Month มกราคม - มีนาคม 2556
     Year of Publication 2012 
     Page 12 
     Abstract การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ3) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการวิจัยเป็นสองระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และครูผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน จากสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 41 คน และครูผู้สอน 470 คน รวมทั้งสิ้น 511 คน จากสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประชากรทั้งหมด จำนวน 41 คน ส่วนครูผู้สอนกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน สุ่มแบบแบ่งชั้นชนิดสัดส่วนตามรายโรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 224 คน รวมทั้งสิ้น 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Enter เพื่อดูตัวแปรที่มีนัยสำคัญ นำตัวแปรที่มีนัยสำคัญไปวิเคราะห์ต่อ ด้วยวิธีถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อหารูปแบบที่ดีที่สุดในการนำ ไปสร้างสมการพยากรณ์ ผลการวิจัย 1.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 2.การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กับด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3.ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน กับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่าง 0.561-0.892 และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน 4.ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คือ การระบุวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน (X5) และการกระตุ้นทางปัญญา (X1) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.712 และมีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรืออำนาจพยากรณ์ ร้อยละ 50.80 ซึ่งสามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Unstandardized Score) Y = 1.755 + 0.357 (X5) + 0.262(X1) สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) Z = 0.398 (Z5) + 0.353 (Z1)  
     Keyword คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
Author
535050261-5 Mrs. THEWA TANGWANICHGAPONG [Main Author]
Education Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0