2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Testing Performance and Exhaust Gas Emissions for Engine using Fuel Blended with Fuel Additives 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 4th KKU International Engineering Conference 2012 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Engineering,Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Kosa Hotel Khon Kaen 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2555 
     ถึง 12 พฤษภาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2555 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 380-385 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract— This paper presented the method and result of testing performance and exhaust gas emissions of engine using oil blending with fuel additives. This experiment was comparatively conducted in diesel and gasoline engines. The results were presented on blend of diesel fuel with fuel additives in a diesel engine, results revealed that the rate of engine torque and brake power increased by 3-4%, the Specific Fuel Consumption decreased by 7-10% and the thermal efficiency increased by 8-12%. The test further observed the exhaust gas emission found that emissions and soot in the engine which used fuel additives was lower than the engine which used only diesel fuel. Moreover, the result of blend gasoline with fuel additives in a gasoline engine revealed that the engine torque and brake power reduced by 2-3% due to lower thermal efficiency of fuel additives than gasoline fuel. However, considered the rate of specific fuel consumption, it decreased by 2-5% and the thermal efficient increased by 11-14%. Further, the result revealed that exhaust gas emissions reduced with low rotational speed and increased with high rotational speed. However this increased amount of exhaust gas emissions did not exceed the defined standards. The significant conclusion from the study revealed that blended oil with fuel additives generally, reduced value of specific fuel consumption and increased the engine combustion for a better efficiency of the engine especially, in a diesel engine showed better result than gasoline engine. However, the effectiveness was dependent on the characteristics and properties of the engines. Keywords: Engine performance, Torque measurement, Emission reduction  
ผู้เขียน
535040155-0 นาย ปิยณัฐ ใจสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0