2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ STUDENTS MATHEMATICAL BELIEF IN THE CONTEXT OF LESSON STUDY AND OPEN APPROACH  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 6th East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME6) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
     จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2556 
     ถึง 22 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 279-280 
     Editors/edition/publisher Maitree Inprasitha 
     บทคัดย่อ This study aimed to explore students mathematical beliefs. The target group was two hundred and sixty-five 4th grade students from 22 project schools. The project schools had applied lesson study and Open Approach in their schools based on the three phases of lesson study as followings; 1) collaboratively design a research lesson 2) collaboratively observe the research lesson 3) collaboratively discuss and reflect on the lesson and four steps of open approach as a teaching approach as followings; 1) posing open-ended problems. 2) student’ self learning 3) whole-class discussion and comparison 4) summary through connecting student’ mathematical ideas emergent in the classroom (Inprasitha, 2011). The data were collected in 2012 academic year by mathematics – related beliefs questionnaire (MRBQ) based on Mantecon, J.D. Andrews, P. & Op’t Eynde, P. (2007). The findings will be present into four categories of beliefs as the followings ; 1) students beliefs about their teacher’s role 2) students perception of his or her ability to succeed with mathematics 3) students perception of mathematical relevance and 4) students beliefs about mathematics as a rote-learnt and difficult subject. 
ผู้เขียน
545050035-5 น.ส. จงจิตร มุ่งเกิด [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0