2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณทิตศึกษา ครั้งที่15 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 
     ถึง 28 มีนาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่) 39 
     หน้าที่พิมพ์ 1455-1462 
     Editors/edition/publisher บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ของสตรีวัย สูงอายุ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่ าง คือสตรีที่มีอายุตั ้งแต่60 ปี ขึ ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูล โดยตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่ อง Quantitative ultrasonography(QUS):Achilles InSight® ร่วมกั บแบบ สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน 267 ราย ผลการศึกษา พบว่า สตรีวัยสูงอายุ ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น มีความชุกโรคกระดูกพรุน 114 ราย ปัจจัยที่สัมพันธ์กั บการเกิดโรคกระดูกพรุน คือ การรับประทานยา สเตียรอยด์ อายุ 70 ปี ขึ้นไป การออกกํ าลังกาย ชนิด Weight bearing การดื่มนมถั่ วเหลืองหรือนํ้าเต้าหู้ การทาครีมกั นแดด กั นฝ้ าหรือสวมเสื้อแขนยาวเมื่อตากแดดกลางแจ้ง การมีโรคประจําตัว มีการประกอบอาชีพ (เกษตรกร รับจ้าง ข้าราชการ ค้าขาย)  
ผู้เขียน
555110212-7 นาง สุพัฒน์ ทัพหงษา [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0