2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินผลการลดการซึมผ่านท่อเนื้อฟันด้วยพอลิเตตระฟลูออโรเอทีลีนในห้องปฏิบัติการ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 มิถุนายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่ 1  
     เดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ภาวะเนื้อฟันไวเกิน/ การซึมผ่านของเนื้อฟัน/ พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน/ สารยึดติด 
ผู้เขียน
507130001-7 น.ส. ศริญทิพย์ ชาลีเครือ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 9