2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตอบสนองของมันสำปะหลังต่อปุ๋ยไนโตรเจน และการให้น้ำชลประทานแบบหยดเพื่อการเก็บเกี่ยวอายุสั้น Response of cassava to nitrogen fertilizer application and drip irrigation for short-term harvesting  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 มกราคม 2557 
     ถึง 28 มกราคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 42 
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 1 
     หน้าที่พิมพ์ 192-197 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ มันสำปะหลังเป็นพืชหลักที่สำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกได้ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ปัญหาโรคแมลงน้อยและมีตลาดรองรับแน่นอน และความต้องการของมันสำปะหลังในภาคอุตสาหกรรมของประเทศยังมีความต้องการในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการขยายพื้นที่ปลูกค่อนข้างจำกัด เกษตรกรจึงนิยมปลูกมันสำปะหลังโดยปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งทำให้มันสำปะหลังที่ปลูกในนาต้องเก็บเกี่ยวในช่วงอายุสั้นลงโดยจะเก็บเกี่ยวที่อายุ 8 เดือนดังนั้นเพื่อให้มันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตเต็มที่ภายในระยะเวลาอันสั้น การให้น้ำแก่มันสำปะหลังร่วมกับการใช้ปุ๋ยจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้เมื่อต้องการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังอายุสั้น จึงได้ทดลองปริมาณการให้น้ำและอัตราของปุ๋ยไนโตรเจน เพื่อเพิ่มระดับผลผลิตมันสำปะหลัง วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จำนวน 3 ซ้ำ กรรมวิธีหลักคือ ไม่มีการให้น้ำชลประทาน และการให้น้ำชลประทานแบบหยด ปริมาณ 25% AWC และ 50% AWC และกรรมวิธีรองคือการให้อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 0, 8, 12, 16, 24 และ 32 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย P2O5 - K2O อัตรา 8 - 8 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ามันสำปะหลังที่ให้น้ำ อัตราส่วนของรากและใบจะมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่มีการให้น้ำ และผลจากอัตราปุ๋ยไนโตรเจนพบว่า อัตราปุ๋ยไนโตรเจนจะส่งผลต่อการสร้างน้ำหนักแห้งของใบและลำต้น แต่ไม่มีผลต่อการสร้างรากของมันสำปะหลังในช่วงอายุ 4-6 เดือน เมื่อเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อายุ 8 เดือนพบว่าการให้น้ำที่ 50 เปอร์เซนต์ของปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้ผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลังสูงสุดถึง 4,931.1 กก./ไร่ และการใช้ปุ๋ยอัตรา 32-8-8 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ให้ผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลังสูงสุดถึง 4,650 กก./ไร่ 
ผู้เขียน
555030034-0 นาย ชยันต์ ภักดีไทย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0