2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล 
Date of Acceptance 27 January 2014 
Journal
     Title of Journal แก่นเกษตร ฉบับพิเศษ  
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     Volume 42 
     Issue
     Month มกราคม
     Year of Publication 2014 
     Page 44-50 
     Abstract บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการเสริม Schizochytrium sp. ในอาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์) ในอัตรา 0 (กลุ่มควบคุม), 2.5, 5.0 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อลักษณะทางสัณฐานบางประการและการเจริญเติบโตของปลานิล (น้ำหนักเริ่มต้น 84.08-84.26 กรัม) โดยเลี้ยงเป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ พบว่า ปลานิลในกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์มีความลึกของลำตัวและความกว้างที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ 2.58±0.19 และ 1.00±0.11 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) กับกลุ่มควบคุม ในส่วนของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย พบว่า ปลานิลในกลุ่มที่ได้รับอาหารที่เสริม Schizochytrium ทั้ง 3 ระดับ มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยกลุ่มที่เสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงที่สุด (162.75±9.79 กรัม) รองลงมา คือ กลุ่มที่เสริม Schizochytrium ในอัตราส่วน 5.0, 2.5 เปอร์เซ็นต์และกลุ่มควบคุม ตามลำดับ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวันและอัตราการแลกเนื้อ พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารที่เสริมด้วย Schizochytrium ที่ระดับ 2.5, 5.0 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงกว่า (P<0.05) กลุ่มควบคุม โดยปลานิลในกลุ่มที่เสริมในอัตรา 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสูงที่สุด (2.91±0.17 กรัมต่อตัวต่อวัน 1.92±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวันและ 0.84±0.04 ตามลำดับ) การใช้ Schizochytrium ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์เสริมในอาหารส่งผลทำให้รูปร่างหรือลักษณะลำตัวของปลามีลักษณะลำตัวสั้นและสันหนา ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศและการใช้ในอัตราตั้งแต่ 2.5เปอร์เซ็นต์จนถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตในปลานิลได้ 
     Keyword สัณฐานวิทยา, Schizochytrium, การเสริมอาหาร, ปลานิล 
Author
545030084-4 Ms. SOUDSADA SAIYASENG [Main Author]
Agriculture Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ตีพิมพ์แล้ว 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0