2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อิทธิพลของการพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Captan ต่อคุณภาพ และการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ของเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 399-408 
     บทคัดย่อ เมล็ดพันธุ์ยาสูบเป็นเมล็ดที่มีขนาดเล็กมาก ส่งผลให้ต้นกล้ามีอัตราการงอกไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้เชื้อราเข้าทำลายได้ง่ายในระยะต้นกล้า การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดและอัตราของสารป้องกันเชื้อราที่เหมาะสมต่อการป้องกันเชื้อรา Pythium spp. ทำการทดลองที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียมาพอกโดยใช้ pumice150 กรัม เป็นวัสดุพอกร่วมกับสารป้องกันเชื้อรา captan ที่อัตราความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1, 2, 4 และ 6 g.ai. ใช้ hydroxylpropyl methylcellulose (HPMC) เป็น วัสดุประสาน 4% โดยน้ำหนัก ต่อเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 3 กรัม จากนั้นทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการพอก และเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. พบว่า ความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดหลังการพอกมีความแตกต่างกันในทางสถิติ โดยการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย captan 1 g.ai. ต่อเมล็ดพันธุ์ 3 กรัม ทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความเร็วในการงอกดีที่สุด ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการและสภาพเรือนทดลองนอกจากนี้ยังพบว่า การพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย captan 6 g.ai. และ 2 g.ai. สามารถยับยั้งเชื้อราดีที่สุด ในห้องปฏิบัติการและในเรือนทดลอง ตามลำดับ โดยยับยั้งได้ดีที่สุดเมื่อต้นกล้ายาสูบอายุ 16 และ 30 วัน 
     คำสำคัญ การพอกเมล็ดพันธุ์, สารเคมีป้องกันเชื้อรา, captan, โรคเน่าคอดิน, เมล็ดพันธุ์ยาสูบ 
ผู้เขียน
577030017-6 นาย จักรพงษ์ กางโสภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0