2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title การศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเเละทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
Date of Distribution 18 December 2015 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการการขนส่งเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 
     Organiser วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     Conference Place ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงเเรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
     Province/State เชียงใหม่ 
     Conference Date 18 December 2015 
     To 18 December 2015 
Proceeding Paper
     Volume 10 
     Issue
     Page 11-12 
     Editors/edition/publisher  
     Abstract จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ประเทศลาวมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีสถิติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติเหตุทางถนนและศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่ต่อปัจจัยการใช้ความเร็วกับ ทดสอบความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วของคนลาวที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาคือเขตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และการวิเคราะห์ถนนสายหลักในเขตเมืองทั้งหมด 13 ได้แก่ ถนนไกสอน ถนน13เหนือ ถนน13ใต้ ถนนท่าเดื่อ ถนนกำแพงเมือง ถนนเสดถา ถนนคูเวียง ถนนเลข10 ถนนมิตรภาพ ถนนอาเซียน ถนน23สิงหา ถนนหนองบึก ถนนล้านช้าง โดยการศึกษาอุบัติเหตุนั้นใช้วิธีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ(Accident Frequency Method) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าถนนที่มีค่าความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือ ถนนท่าเดื่อ ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น 3 ปี ที่ผ่านมาเกิดขึ้น 46 ครั้งต่อระยะทางของช่วงถนนทุกๆ 1 กิโลเมตร การสำรวจทัศนคติ พบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมายฯของประเทศไทยและมีทัศนคติในการใช้ความเร็วสูงเมื่อขับขี่รถในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่มีความตระหนักถึงการใช้ความเร็ว มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
Author
565040026-4 Mr. JETSADA KUMPHONG [Main Author]
Engineering Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Abstract 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0