2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับสารป้องกันเชื้อราเพื่อยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้าของยาสูบ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มิถุนายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 43 
     ฉบับที่
     เดือน ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 717-728 
     บทคัดย่อ เชื้อรา Pythium spp. เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเน่าคอดินกับต้นกล้ายาสูบ โดยเชื้อราจะเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ก่อนเมล็ดยาสูบงอก ทำให้เมล็ดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เหี่ยวย่นและเน่าในที่สุด หรือเกิดบริเวณโคนต้นกล้า มีแผลจุดฉ่ำน้ำ แล้วขยายเป็นรอยช้ำสีน้ำตาลรอบลำต้น ทำให้ต้นกล้าหักพับลงและแห้งตาย การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดและอัตราของสารป้องกันเชื้อราที่เหมาะสมต่อการยับยั้งเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้ายาสูบ ทำการวิจัยที่ห้องปฏิบัติการเซรุ่มวิทยา สาขาโรคพืช และตรวจสอบการยับยั้งเชื้อราที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียมาพอกโดยใช้ pumice 150 กรัม เป็นวัสดุพอกร่วมกับสารป้องกันเชื้อรา captan, metalaxyl และ copper hydroxide ที่อัตราความเข้มข้นแตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 1, 2, 4 และ 6 g.ai. ใช้ hydroxylpropyl methylcellulose (HPMC) เป็นวัสดุประสาน 4% โดยน้ำหนัก ต่อเมล็ดพันธุ์ยาสูบ 3 กรัม จากนั้นตรวจสอบการยับยั้งโรคจากเชื้อรา Pythium spp. ในระยะต้นกล้าทั้งหลังการพอกและหลังการเก็บรักษา 6 เดือนพบว่า หลังการพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบร่วมกับ captan อัตรา 4 และ 6 g.ai., metalaxyl อัตรา 2, 4 และ 6 g.ai. และ copper hydroxide อัตรา 4 และ 6 g.ai. เมื่ออายุต้นกล้า 30 วัน สามารถยับยั้งเชื้อราได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และหลังการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันพบว่า การพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบร่วมกับ captan, metalaxyl อัตรา 4 และ 6 g.ai. และ copper hydroxide อัตรา 6 g.ai. ตลอดระยะการตรวจสอบ 16 และ 30 วัน สามารถยับยั้งเชื้อราได้ 100 เปอร์เซ็นต์  
     คำสำคัญ โรคเน่าคอดิน, เมทาแลคซิล, สารป้องกันเชื้อรา, เมล็ดพันธุ์ยาสูบ, การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ผู้เขียน
577030017-6 นาย จักรพงษ์ กางโสภา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0