2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effects of Supplementation of Exogenous Fibrolytic Enzyme Enhances on Gas Production, Digestibility and Rumen Fermentation of Rice Straw by Using In vitro Gas Production Technique 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มีนาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
     ISBN/ISSN 1685-8379 
     ปีที่ 13 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 49-60 
     บทคัดย่อ This study was conducted by using an in vitro gas production technique to study the level of enzyme supplements. Dietary treatments were total mixed ration without (control) and with exogenous fibrolytic enzyme (EFE) supplementation at 250, 500 and 750 mg/kg DM, respectively. The in vitro dry matter digestibility (IVDMD), In vitro organic matter digestibility (IVOMD), metabolizable energy (ME), ammonia nitrogen (NH3-N), total digestible nutrient (TDN), the partitioning factor of incubation (PF) and microbial crude protein (MCP) at 24 h. after incubation of EFE supplementation at 500mg/kg DM diets was higher than control group and EFE supplementation at 250 and 750mg/kg. This result confirmed that EFE supplementation at 500 mg/kg DM was the suitable level to enhance fiber degradation and improve energy density and end product of fermentation of TMR with 50% rice straw and 50% concentrate. 
     คำสำคัญ Exogenous fibrolytic enzyme, Rice straw and In vitro gas production technique 
ผู้เขียน
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0