2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ SUGARCANE ZONING FOR SUGAR FACTORIES IN UDON THANI PROVINCE USING GIS TECHNIQUES 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Research for Social Devotion in Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Division of Research Administration, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 
     ถึง 23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 209 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
555020114-8 น.ส. สมฤทัย สุขเกษม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0