2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effects of exogenous fibrolytic enzyme(EFE) supplementation on rumen fermentation and fibrolytic bacteria population in ruminants fed rice straw-based diet 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม JAPANESE SOCIETY OF ANIMAL SCIENCE (JSAS) 
     สถานที่จัดประชุม Kyushu Sangyo University 
     จังหวัด/รัฐ Fukuoka 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 สิงหาคม 2559 
     ถึง 25 สิงหาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่) 17 
     หน้าที่พิมพ์ 220 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The objective of this experiment was carried out to investigate the use of exogenous fibrolytic enzyme (EFE) to improve feed efficiency in ruminants fed rice straw as roughage source. Three rumen-fistulated animals in each species, crossbred dairy (>75% Holstein Friesian) cattle, crossbred beef (>75% Brahman) cattle, and swamp buffalo steers were used in this experiment. The dietary treatments were a diet without EFE supplementation (control) and a diet with EFE supplementation at 500 mg/kg DM diets. The results revealed that the supplementation of EFE by direct-fed in dairy cattle, beef cattle and swamp buffalo, reduced total feed intake (P<0.01). Moreover, fibrolytic bacteria population (Ruminococcus albus,Butyrivibrio fibrisolvens and Prevotella ruminicola) were diversified among ruminant species by EFE supplementation. Based on current observation, it could be concluded that EFE supplementation seemed to unchanged rumen fermentation but changed fibrolytic bacteria population of ruminants. 
ผู้เขียน
537030005-9 น.ส. จันทิรา วงศ์เณร [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0