2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
     ISBN/ISSN 0859-1083 
     ปีที่ 23 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบ Unmatched case-control เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดนครราชสีมา เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ และจากแบบคัดลอกเวชระเบียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแบบตัวแปรเดี่ยว ใช้สถิติ Chi-square test และ Simple logistic regression นำเสนอค่า Crude odds ratio (OR) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คราวละหลายๆ ตัวแปร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติก (Multiple logistic regression analysis) และนำเสนอค่า Adjusted odds ratio (ORadj) ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% (95% CI) ผลการศึกษาพบว่า จากผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 420 ราย ในกลุ่มศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.5 มีอายุ 20 – 92 ปี อายุเฉลี่ย 58.8 ± 12.9 ปี ในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.4 มีอายุ 28 – 91 ปี อายุเฉลี่ย 60.8 ± 10.9 ปีผลจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติส เมื่อควบคุมตัวแปรเพศและอายุ พบปัจจัยที่ที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value <0.05) ได้แก่ การมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท (ORadj=2.30; 95%CI=1.39-4.13) ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 (ORadj=0.33; 95%CI=0.16-0.67) การไม่ออกกำลังกาย (ORadj=1.87; 95%CI=1.12-3.12) การพักอาศัยในบ้าน 2 ชั้นต่อเติมด้านล่าง/ห้องแถว/อาคารพาณิชย์ (ORadj=2.06; 95%CI=1.24-3.43) มีโรคความดันโลหิตสูง (ORadj=0.16; 95%CI=0.94-0.26) จากผลการศึกษา จะเห็นว่าควรมีการคัดกรองวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่มีรายได้น้อย ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักอาศัยในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ผู้ป่วยเบาหวานควรตะหนักว่าวัณโรคเป็นโรคติดเชื้อฉวยโอกาสของผู้ป่วยเบาหวาน และควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 
     คำสำคัญ วัณโรค,เบาหวาน,วัณโรคในผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้เขียน
565110107-5 นาย ชาติชาย หุตะวัฒนะ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0