2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของแผ่นกั้นกังหันที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกังหันพลังงานน้ำวนอิสระ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติระดับชาติ ครั้งที่3 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 26 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52-60 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันน้ำแบบน้ำวนอิสระด้วยวิธีการติดตั้งแผ่นปิดกั้นให้แก่ใบพัด โดยใช้การจำลองลักษณะการไหลด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ(Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดสอบหาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกำหนดให้มีการติดตั้งแผ่นปิดกั้นกังหัน 4 ขนาดต่างกัน ตรงพื้นที่หน้าตัดของใบกังหัน ตั้งแต่ขนาด 25% ถึง 100% โดยการทดลองในครั้งนี้ได้ใช้กังหันที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร สูง 32 เซนติเมตร จำนวน 5 ใบ ทดสอบที่อัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 0.04-0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากการศึกษาพบว่าสัดส่วนพื้นที่ปิดกั้นใบพัดเท่ากับ 50% จะให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดคือ 43.83% และสูงกว่ากรณีที่ไม่มีแผ่นกั้น 6.59% โดยอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้นด้วย 
ผู้เขียน
555040062-9 นาย พงศกร วิเชียร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0