2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ P53 exon 8 codon 282 gene status in human papillomaviruses (HPV)- associated oral squamous cell carcinoma (OSCC) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2nd ICGEB Workshop on “Human papillomavirus: From Basic Biology to Cancer Prevention 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Microbiology, The Chinese University of Hong Kong and International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Italy 
     สถานที่จัดประชุม the Kai Chong Tong, School of Public Health Building, Prince of Wales Hospital, Shatin, Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 10 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 37 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0