2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอ่การเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ปลาชะโด :กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st GI-GRAD 2013) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2556 
     ถึง 21 มิถุนายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ไม่มี 
     Issue (เล่มที่) ไม่มี 
     หน้าที่พิมพ์ 433 
     Editors/edition/publisher ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์ 
     บทคัดย่อ ปลาชะโดเป็นปลาที่มีลกัษณะนิสัยดรุ้ายและกินปลานา้ จืดชนิดอื่นเป็นอาหารจนอาจจะทา ให้ปลานา้ จืด บางชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุหรือในบางกรณีอาจมีการทา ร้ายมนุษย์ ปัจจุบันพบว่าปลาชะโดมีการขยายพันธ์ุอย่าง รวดเร็วและเริ่มส่งผลต่อระบบนิเวศของแหล่งนา้ ที่พบปลาชะโดอาศัยอยู่ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์หาพืน้ที่เสี่ยงต่อการการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาชะโด โดยใช้ข้อมลูจากถ่ายจากดาวเทียม SMMS ปัจจัยที่ ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลนา้ ท่วมช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2554 ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นของ การกระจายตัวของปลาชะโดไปยังแหล่งนา้ ต่างๆ และลักษณะทางกายภาพของแหล่งนา้ รวมไปถึงการส ารวจ ข้อมูลภาคสนามเพื่อนา มาตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการทางสถิติ Kappa ผลการศึกษาพบว่ามีแหล่งนา้ ใน จังหวัดขอนแก่นที่เสี่ยงต่อการแพร่พันธ์ุของปลาชะโด 73.95% เมื่อวิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่กา หนด และพบว่า ข้อมลูผลลพัธ์ที่ได้จากทดสอบทางสถิติมีค่าความถกูต้องของข้อมลูประมาณ 81.43% โดยที่ N = 70  
ผู้เขียน
555020113-0 นาย พีรพล กมลรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0