2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Impact of Expanding Rubber Tree Plantation on Soil Erosion in the Mekong Sub Basin. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Proceedings of the 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indonesian Remote Sensing Society and Asian Association on Remote Sensing  
     สถานที่จัดประชุม Kartika Plaza Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bali – Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2556 
     ถึง 24 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 4305-4311 
     Editors/edition/publisher Pramono, G.H./Asian Association on Remote Sensing ( AARS ) 
     บทคัดย่อ The rapid expansion of rubber tree plantation has replaced traditional crops and has had consequences for degraded ecosystem and soil erosion. Information about the impact of rubber tree plantation on soil loss is urgently needed for advance protection of the regional ecosystem. The study aimed to identify the expansion areas and its impact on soil erosion occurring under the different age rubber tree plantation. The study area, Huai Bang Sai, Muk Dahan Province, located in Northeast Thailand and covers an area of about 1382 km2. The objective of this study was to estimate soil erosion as a result of expanding rubber tree plantation with the use of satellite data and the revised universal soil loss equation (RUSLE). We used Thaichote multispectral data and aerial orthophotography acquired in 2012 and 2002 respectively for identifying land cover/land use changes (LCLUC). Supervised method was applied for Thaichote data with B1, B2 and NDVI channel input for the classification to identify LCLU and the rubber tree plantation area. On screen digitizing method was used for the aerial orthophography to derive LCLU. We applied the RUSLE model to estimate soil loss under different LCLU types each of the RUSLE factors was established and spatially overlaid using GIS. Increase in rubber tree plantation from 0.45 percent in 2002 to 11.75 percent in 2012 was found from the two images used. The finding indicates that no significant difference in soil loss between young/middle rubber trees and traditional field crops (cassava and sugar cane) for gentle slope steepness. The encroachment of rubber tree on ecological forest entails severe amount of soil loss. Replacing the bare swidden land with rubber tree plantation contributes lesser extent of soil loss. Information obtained, both spatial and quantitative soil losses including LCLUC can be used for advance protection of the regional ecosystem.  
ผู้เขียน
557020068-3 น.ส. วาสนา พุฒกลาง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0