2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Mathematical Model and Simulation Study of a Closed-poultry House Environment 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 ตุลาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Technology (IJTech) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร IJTech secretariat, Gd. Engineering Center Lt.2, Faculty of Engineering, Universitas Indonesia 
     ISBN/ISSN p-ISSN 2086-9614 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 1246-1252 
     บทคัดย่อ The temperature and humidity inside poultry houses are highly coupled through nonlinear psychrometric processes, and the limitation of actuators makes this type of system difficult to control. To understand the dynamics of such systems and further to design a suitable controller, in this study, the mathematical model for a closed poultry house was derived from the governing equations of the various components related to the poultry house, including the energy and mass balance and the psychrometric correlations of the moist air. The model was simulated and the simulation result was compared to the data collected experimentally for model verification and control gains estimation. Under the assumptions of 70 percent Active Mixing Volume (AMV) with the constant maximum ventilation rate in the case study, the temperature and the relative humidity simulated results were in the good agreement with the real physical plant data. At the front, the middle and the rear part of the poultry house, the root- mean-square error (RMSE) obtained for internal temperatures are 1.17o C, 0.68o C, and 0.46o C, respectively. And those data for relative humidity are 4.31%, 8.07%, and 53.54%, respectively.  
     คำสำคัญ Broiler house environment; Livestock building; Poultry house model; Temperature control; Tunnel ventilation 
ผู้เขียน
547040037-1 นาย ธีรพล อุปชาบาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0