2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Improvement of Magnetic Flux-Linkage in Electrical Generator using the novel Permanent Magnet Arrangement 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 ตุลาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร acta physica polonica A 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร the polish physical society 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2018 
     ฉบับที่ 133 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า 642-644 
     บทคัดย่อ The partitioned stator permanent magnet generator (PS-PMG) has been extensively used as electrical generator due mainly to their high flux linkage, high electromotive force EMF) and high efficiency, especially the PM arrangement of the PS-PMG is an important factor to improve the performance of the generator. Therefore, we propose the novel permanent magnet PM) arrangement of the PS-PMG by using the dual rotor with coaxial core structure in order to improve the flux linkage and the EMF of PS-PMG. The PM position of stators of the conventional PS-PMG was rearranged, then the electrical characteristic of the proposed structure was characterized through the simulations based on finite element method. It was found that the flux linkage produced by the proposed structure is 37.06% higher than that of the conventional PS-PMG existed in the literatures because the area for induced flux linkage is significantly increased. This flux linkage enhancement further causes an increment of EMF about 34.95% compared to that of the conventional PS-PMG under the same condition. Especially, the EMF produced by the proposed structure is classified in the high-value range regarding the PM generator. Then, the PS-PMG using novel permanent magnet arrangement could be another remarkable choice for the electrical generator application  
     คำสำคัญ 03.50.De, 07.55.Db, 75.50.Ww, 83.60.Np, 84.30.Ng, 85.70.Ay 
ผู้เขียน
597040024-5 นาย วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0