2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article ความสำคัญของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 
Date of Acceptance 2 October 2017 
Journal
     Title of Journal วารสารคณะเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 
     Standard TCI 
     Institute of Journal คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 
     ISBN/ISSN  
     Volume 29 
     Issue
     Month กันยายน-ธันวาคม
     Year of Publication 2017 
     Page  
     Abstract ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง เป็นกลุ่มที่มักมีความบกพร่องของความสามารถด้านการเดินและการเคลื่อนไหวอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยภาวะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแบบถาวรทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาร้อยละของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อและความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงอาการปวดกับระดับความเครียดในอาสาสมัครบาดเจ็บไขสันหลังที่เดินได้จำนวน 36 ราย อาสาสมัครทุกรายได้รับการประเมินอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อและภาวะความเครียด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังร้อยละ 72 มีรายงานอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ของระดับความรุนแรงอาการปวดกับภาวะความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.536, p < 0.05) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ที่จะกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องหาแนวทางการป้องกันและรักษา เพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของผู้ป่วย  
     Keyword การบาดเจ็บไขสันหลัง, อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ, ภาวะความเครียด, อุปกรณ์ช่วยเดิน 
Author
585090008-8 Mr. NARONGSAK KHAMNON [Main Author]
Associated Medical Sciences Master's Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation false 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0