2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Styles and Patterns of Silver Works of Ywa Htaung Village in Sagaing Division, the Republic of the Union of Myanmar  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Medwell Journals  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Publications 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2016 
     ฉบับที่ 23 
     เดือน 11
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 5710-5718 
     บทคัดย่อ The study of styles and patterns of silver works aims to examine the history and background and the styles and patterns of silver working in Ywa Htaung Village, in Sagaing Division, the Republic of the Union of Myanmar. This study is a qualitative research by mainly gathering data from documents and fields studies. The data collection emphasizes on observations and in-depth interviews from two main target groups. The first group is the key informants consisted of academics, senior silversmiths and silver shop entrepreneurs. The other group is the casual informants including the silversmiths. The study results reveal that Ywa Htaung Village is known for its traditional silver making inherited from their ancestors who migrated to live in the area since the period of Pukam Kingdom. Later on, the war prisoners from various ethnicities were forces to live here. The prisoners were from Ayuddhaya in Siam, Vientiane in Laos, and Chiang Mai. These newcomers had lived and integrated into the culture of Burmese since then until now. 2 The silver works produced today can be analyzed into 3 styles, including the traditional style, the colonial style, and the modern style. Each style of silver work differs from one another. The traditional style is duplicated from the silver wares used by the kings in the past while the colonial style is influenced by the western culture and the traditional style. Thus, the colonial style is considered the most developed style in terms of aesthetics and techniques of making. In addition, this style is the most popular style among the consumers. The third one is the modern style. This style is a universal style and influenced by the diffusion of international cultures that flooded into Burma after opening the country. The patterns of the silver works in Ywa Htaung Village can be analyzed into 2 groups, including the repeat patterns and the storytelling patterns. The repeat patterns are classified into 4 types, including the floras, the swords, the human forms, the create forms, and the location and objects. Another group is the storytelling patterns which are the scenes based from stories. The stories commonly used are classified into 3 types, including the stories related to the belief in Buddhism, the stories related to the classic literatures and the stories related to the social way of life and culture 
     คำสำคัญ silver styles, silver patterns, Ywa Htaung Village  
ผู้เขียน
557220004-5 นาง โสภา หนูแดง [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0