2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Toxicity investigation of amanitas wild mushrooms from local market in Khon Kaen 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2561 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology (BMB2018)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chulalongkorn University 
     สถานที่จัดประชุม Rayong Resort Hotel, Rayong, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Rayong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2561 
     ถึง 22 มิถุนายน 2561 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2018 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 210 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Mushrooms have high protein content and are recognized as the human diet as well as versatile medicinal properties. However, some species of mushroom are dangerous because of their toxicants. In present, cases of people eating toxic mushrooms in Thailand increase annually, especially in the Northeast. This evidence may result from the inability of consumers to distinguish edible from inedible species. The most common lethal mushrooms are Amanita species.Hence, the wild Ra York mushrooms, which are considered as edible mushroom from a local market in Khon Kaen were preliminary identified by ITS gene amplification. Ribosomal nucleotide sequencing result indicated that these mushrooms are identical to Amanita princeps and Amanita hemibapha. Both of wild mushrooms were investigated for the toxicity effect against the murine macrophage cells (RAW 264.7). The result showed that A. hemibapha mushroom extract exhibited toxicity against RAW 264.7 cells higher than A. princeps mushroom extract.Thus, the apoptosis induction of A. hemibapha mushroom extract was further determined. The result demonstrated that mushroom extract treatment at 25 and 50 μg/ml resulted in the enhancement of late apoptotic cells with dose-dependent manner. This finding suggested that the A. hemibapha could involve possible risks to human. Therefore, careful identification is required to ensure safe consumption of wild mushrooms. 
ผู้เขียน
595020006-5 น.ส. ประกายมาศ ภาณุมาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0